Datalla on hinta – kuluttajan aktivointi asiakasdatan luovuttamiseen

Kirjoittaja: Marko Mäki 30.8.2018

Liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämiselle on myönteisten asiakaskokemusten edesauttaminen keskeistä tekemistä.
Raaka-aineekseen tämä kehitystyö tarvitsee asiakasdataa mikä kuvaa asiakkaan mieltymyksiä, toimintamalleja ja käyttäytymistä ostoprosessin aikana sekä laajemminkin markkinoilla. Keskeiseksi kysymykseksi nousee tämän ”raaka-aineen”
saatavuus – miten kuluttajaa voidaan aktivoida antamaan luvan asiakastiedon käyttöön?


Yksityisyyden vaaliminen lähtökohtaisesti on kuluttajille tärkeää. Tutkimuksessamme yli 80% koki yksityisyytensä suojan tärkeäksi, mikä
on varsin ymmärrettävää. Tietojen luovuttamisen halukkuus vaihteli toimialojen sekä ostopolun eri vaiheiden osalta. Merkityksellisissä palveluissa eli palveluissa joiden ostoprosessi oli pidempi ja piti sisällään aktiivista vaihtoehtojen pohdintaa, halukkuus luovuttaa asiakastietoja oli suurempi. Rutiininomaisissa ostoissa halukkuus luovuttaa tietoja oli taas pienempi.


Havaintojemme mukaan, halukkuus antaa yrityksen käyttää asiakastietoja vaihteli myös ostopolun eri vaiheissa. Ostopolun alkupuolella,
jolloin asiakas hakee informaatiota vaihtoehtoisista ratkaisuista, halutaan tehdä rauhassa ilman sen kummempaa vuorovaikutusta yrityksen kanssa. Sen sijaan ostotapahtuma ja erityisesti oston jälkeiset prosessit kasvattivat asiakkaiden
halukkuutta aktiiviseen vuorovaikutukseen. Asiakkaan antaman panoksen ja siitä saatavan hyödyn suhde on merkittävässä roolissa asiakassuhteen kehittymisessä.


Frecle IoT on julkaissut Killi-appsin joka vie eteenpäin varsin mielenkiitoisella tavalla asiakkaan hallinnointia ja hyötyä liittyen
omaan dataansa. Lisäksi palvelu tuo selkeästi esille datan luovuttamisen hyötyjä kuluttajalle. Palvelun ideana on että kuluttajalle maksetaan korvaus suostumuksesta luovuttaa datansa yritysten käyttöön. Tämä data voi koostua esimerkiksi kuluttajan kiinnostuksen kohteista tai sijaintitiedoista. Maksu tulee välittömästi Apple Pay tai Amazon tilille. Konseptiin kuuluu lisäksi neljän kysymyksen pikapaneeli niille jotka ovat antaneet luvan paneelikyselyihin. Sovellus on lanseerattu GDPR:n voimaantulopäivänä ja sillä on yli 70.000 käyttäjää.


Edellä kuvattu appsi on eräs ratkaisu jolla luodaan asiakkaalle hyötyä ja asiakasarvoa datan luovuttamiseen liittyen.
Kokonaisuutena hyöty näkökulmaa on hyvä pohtia laaja-alaisesti asiakkaiden tarpeista ja mieltymyksistä johdettuna. Rahallinen korvaus on toki selväpiirteinen ja selkeästi kommunikoitava arvoa tuottava elementti asiakkaalle.


Lähteet: MARK,
blogi; ”Big Data asiakaskeskeisen toiminnan draiverina” (Marko Mäki, 5/2018)